Numarul notificării 190813CI1042
Data completării 09.08.2019 Data de depunere 13.08.2019
Numărul de înregistrare 0002172 - 002
ÎNREGISTRARE MODIFICARE A INFORMAŢIILOR DIN REGISTRU

OPERATOR
din Republica Moldova din afara Republicii Moldova
Persoana fizică Persoana juridică Alte entități Autoritate publică [art.23 alin.(4)]
Denumire firmă O.C.N. ”Gaj Auto” S.R.L.
Strada bd.Moscova
Bloc - Apartament -
Casa -
Ţara Moldova
Raionul CHISINAU Localitatea RÎSCANI CHISINAU
Tel +37360356950 Fax - E-mail gaj-auto@mail.ru

ADMINISTRATOR AL OPERATORULUI (persoană juridică)
din Republica Moldova din afara Republicii Moldova
Persoana fizică Persoana juridică Alte entități Autoritate publică [art.23 alin.(4)]

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EVIDENŢĂ
SCOPUL DECLARAT AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
înfăptuirea justițieicadastru sau administrare imobiliară
cercetare ştiinţificăcolectare debite/recuperare creanţe
rapoarte de creditservicii financiar-bancare
evidenţa electoralăeliberare autorizaţii / licenţe
evidenţa populaţiei sau stare civilăevidenţa de fond funciar
gestiune economico-financiară sau administrativămonitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor
protecţie sau asistenţă socialăeducaţie sau cultură
reclamă, marketing sau publicitateresurse umane
selecţie sau plasare a forţei de muncăservicii de asigurări sau reasigurări
servicii de reprezentare în justiţieservicii medicale
servicii de telecomunicaţii electroniceservicii hoteliere sau de turism
prevenirea, cercetarea, combaterea infracțiunilor, menţinerea ordinii publice, securității statuluiconstatarea sau sancţionarea contravenţiilor
ţinerea de registre de statstatistica
taxe sau impozitetranzacţii imobiliare
urbanism sau amenajarea teritoriuluievaluarea competenţei profesionale
evaluarea credibilităţiievaluarea comportamentului
evaluarea altor aspecte ale personalităţii (nu competenţă profesională, credibilitate, comportament)analizarea solvabilităţii / situaţiei economico-financiare
analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere disciplinarăanalizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere contravenţională
analizarea faptelor susceptibile de a atrage răspundere penalăprospectare comercială / marketing direct
Altele

DESCRIEREA CATEGORIEI/LOR SUBIECŢILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL, DESCRIEREA CATEGORIEI/LOR DATELOR CE VOR FI PRELUCRATE, PRECUM ŞI A SURSELOR DE PROVENIENŢĂ A ACESTOR DATE
angajaţiclienţi / consumatori
potențiali clienţi / consumatoricadre didactice
beneficiari ai serviciilor socialebeneficiari ai serviciilor publice locale
beneficiari ai asigurărilorpacienţi
membri sau participanţipasageri
alegătorisusținători ai partidelor politice
studenţi / elevidebitori
creditoricadre medico-sanitare
farmaciştiabonaţi
contribuabilijustiţiabili
subiecţi ai unei cercetărisubiecţi ai unei publicaţii
subiecţi ai unei emisiuni radio-tvminori
vizitatoriposesori / proprietari
cetăţenii RM, apatrizii, cetăţenii străini
Altele potențiali angajați

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
numele, prenumele, patronimiculdatele membrilor de familie
sexulporecla/pseudonimul
data şi locul naşteriicetăţenia
semnăturasemnătura digitală
date din actele de stare civilădate din permisul de conducere
date din certificatul de înmatricularesancțiuni disciplinare
nr. dosarului de pensieCPAS (codul personal de asigurări sociale)
CPAM (codul personal de asigurări medicale)telefon/fax
telefon mobiladresa (domiciliului/reşedinţei)
e-maildate genetice
date biometrice sau antropometricedate dactiloscopice
profesie, funcţieloc de muncă
formare profesională - diplome- studiiIDNP (numărul personal de identificare de stat)
situaţie familialăsituaţie militară
situaţie economică sau financiarădate privind bunurile deţinute
date bancareobişnuinţe/preferinţe/comportament
imaginevoce
date de geolocalizare/traficcaracteristici fizice
Altele Mărimea salariului brut și alte premii, sporuri,stimulări, suplimente, date din certificatul medical
CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL, CARE DEZVĂLUIE:
originea rasialăoriginea etnică
convingerile politiceconvingerile religioase
date privind starea de sănătatedate privind viața sexuală
date referitoare la condamnări penaleconvingerile filosofice
apartenența socialămăsurile procesuale de constrîngere
sancţiunile contravenţionale

SURSELE DE PROVENIENŢĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
preluate de la alt detinator de date primite de la subiectii datelor cu caracter personal
parvenite transfrontalier pentru prelucrare alte surse:

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direct de la subiecți prin:

chestionare completate manualchestionare prezentate prin poştă
chestionare prin internet/on-linetelefon
interviuri faţă în faţăexaminarea actelor (copiilor) prezentate
înregistrare fotoînregistrare video
înregistrare audio
Altele CV

Indirect de la subiecți prin:

colectare din surse publicesursele sau subdiviziunile interne
primire / transmitere de către terţimetode sau mijloace tehnice prin internet
Altele

EXISTENŢA CONSIMŢĂMINTULUI SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL REFERITOR LA PRELUCRAREA ACESTOR DATE
Consimtamantul subiectului datelor cu caracter personal

MODUL ÎN CARE SUBIECŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SÎNT INFORMAŢI ASUPRA DREPTURILOR LOR; DATA ESTIMATĂ PENTRU ÎNCHEIEREA OPERAŢIUNILOR DE PRELUCRARE, PRECUM ŞI DESTINAŢIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
MODUL ÎN CARE SUBIECŢII SÎNT INFORMAŢI ASUPRA DREPTURILOR LOR
in scris* prin afisare la sediu* verbal*
exceptat prin lege prin afisare pe pagina web*

Se indica locul afişării informării sau adresa URL a paginii WEB sau actul normativ:

..........

*Se ataşează modelul(conținutul) notei de informare


TERMENUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
termen de pastrare limitat si constituie ..... ore/zile/luni/ani din momentul colectarii/obtinerii datelor cu caracter personal Termen limită ..........
termen de pastrare nelimitat
Detalii suplimentare: Prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul de Evidență al Resurselor Umane se efectuează pe perioada activității angajaților la Societate (din momentul semnării contractului individual de muncă până la finalizarea efectuării acțiunilor prevăzute de actele legislative în cazul încetării raporturilor de muncă). La expirarea termenelor menționate mai sus, datele din sistemul de evidență al resurselor umane sînt păstrate în formă arhivată, pe perioada stabilită de Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat de Agenția Națională a Arhivelor nr.57 din 27.07.2016. Datele cu caracter personal a potențiailor angajați se preia din CV-ul transmis de către aceștia la adresa de e-mail. După primirea CV-ului prin intermediul poștei electronice, acesta se tipărește pe suport de hârtie, iar de pe adresa electronica se șterge. În cazul în care rezultatul în privința angajării persoanei a cărei date cu caracter personal au fost prelucrate, este negativ, CV-ul se distruge.
Actele normative ce reglementează regimul juridic şi termenul de păstrare (precizați):

..........


DESTINATARII CĂRORA SE INTENŢIONEAZĂ SĂ LI SE DEZVĂLUIE PRIN TRANSMITERE, DISEMINARE SAU ÎN ORICE ALT MOD, DATELE CU CARACTER PERSONAL
subiecţii datelor cu caracter personalreprezentanţii legali ai subiecţilor datelor cu caracter personal
autorităţi publice centrale/localealte companii din acelaş grup cu operatorul de date
servicii sociale sau de sănătatepartenerii contractuali ai operatorului de date
instituţii de învăţămînt sau de educaţiemass-media
furnizorii de servicii sau bunurisocietăţi bancare
băncile afiliatecompanii de colectare a debitelor/recuperare a creanţelor
organizaţii de cercetare a pieţeiagenţii de selecţie sau plasare a forţei de muncă
asociaţii sau fundaţiisocietăţi de asigurare sau reasigurare
organizaţii profesionaleorganizaţii politice
angajatorii subiecţilor datelor cu caracter personalpotențialii angajatori ai subiecţilor datelor cu caracter personal
birouri a istoriilor de credit
Altele CNAM, FISC, CNAS

GARANŢIILE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR CU CARCTER PERSONAL CĂTRE TERŢI
consimtamantul subiectului datelor cu caracter personal*
acte normative nationale* Legea nr.133/2011, Codul Muncii
acte normative internationale*
alte garantii* Politica de Securitate a datelor cu caracter personal și Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a resurselor umane
PROPUNERI PRIVIND TRANSFERURILE TRANSFRONTALIERE ALE DATELOR CU CARACTER PERSONAL CARE SE INTENŢIONEAZA A FI EFFECTUATE (statul de destinaţie pentru fiecare categorie de date care vor face obiectul transferului)

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(Se indica funcția si datele de contact ale subdiviziunii în care activeaza funcționarul sau persoana responsabilă, cu anexarea fişei postului acestuia)
Funcție: Administrator
Subdiviziune: O.C.N. ”Gaj Auto” S.R.L.
Adresa: sediul. str. Moscova bd., 11/8
Telefon +37360356950

SPECIFICAREA SISTEMELOR DE EVIDENŢĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PRECUM ŞI A EVENTUALELOR LEGĂTURI CU ALTE PRELUCRĂRI DE DATE SAU CU ALTE SISTEME DE EVIDENŢĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, INDIFERENT DACĂ SE EFECTUEAZĂ SAU NU, RESPECTIV DACĂ SÎNT SITUATE SAU NU PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
SPECIFICAREA SITEMULUI DE EVIDENŢĂ
Registrul de evidență al resurselor umane
Sistem automatizat Sistem manual Sistem mixt
LEGĂTURILE CU ALTE SISTEME DE EVIDENŢĂ
DA, pe teritoriul Republicii Moldova DA, în străinătate NU

MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ APLICAREA PREVEDERILOR ART.10 ŞI ALIN.(3) ART.12 DIN LEGEA NR.133 DIN 08 IULIE 2011 PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR SE FACE EXCLUSIV ÎN SCOPURI JURNALISTICE, ARTISTICE SAU LITERARE ORI ÎN SCOPURI STATISTICE, DE CERCETARE ISTORICĂ SAU ŞTIINŢIFICĂ
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare şi se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personalPrelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare şi se referă la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare şi se referă la date care sînt strîns legate de caracterul public al faptelor în care este implicat subiectul acestor dateDatele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa subiectul datelor cu caracter personal deţine informaţiile respective
Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţificăDatele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, însa furnizarea informaţiilor acestuia este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
Datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor şi înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislaţie